ระดับ
กิจกรรมหลัก งบประมาณที่ร้องขอ สงป. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละหน่วยงาน รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บ1ก1) 0.00 0.00 58,206,098.62 53,231,807.45 91.45
P021 ส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้วยข้อมูลทางพันธุกรรมและการวิเคราะห์ Big Data (บ3ก1) 0.00 0.00 14,272,360.00 14,340,613.97 100.48
P022 ส่งเสริมการพัฒนาการทดสอบให้สอดคล้อง OECD GLP (บ3ก2) 0.00 0.00 9,108,620.00 8,917,239.99 97.90
P023 พัฒนาขีดความสามารถและเครือข่ายห้องปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพของประเทศ (บ3ก3) 0.00 0.00 44,113,505.00 44,167,240.00 100.12
P031 วิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ (บ2ก2) 0.00 0.00 61,204,385.92 56,122,033.97 91.70
P032 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาและยกระดับงานวิจัยและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสนับสนุนการตรวจวินิจฉัยควบคุม ป้องกันรักษาโรคและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขและชุมชน (บ2ก1) 0.00 0.00 30,074,173.28 28,444,682.65 94.58
P041 พัฒนามาตรฐานการจัดทำ Thai Herbal Pharmacopoeia (บ4ก1) 0.00 0.00 15,454,885.00 15,489,056.06 100.22
P042 การตรวจยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้สด (บ4ก2) 0.00 0.00 3,669,080.00 3,669,080.00 100.00
P043 คุณภาพสมุนไพรไทย (บ4ก3) 0.00 0.00 527,385.00 529,210.10 100.35
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 236,630,492.82 224,910,964.19 95.05
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 58,206,098.62 53,231,807.45
(P02) ผลผลิตที่ 2 67,494,485.00 67,425,093.96
(P03) ผลผลิตที่ 3 91,278,559.20 84,566,716.62
(P04) ผลผลิตที่ 4 19,651,350.00 19,687,346.16
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 236,630,492.82224,910,964.19