แหล่งงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงาน
รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) เงินงบประมาณ 1,408,036,252.111,320,461,601.2893.78
(B2) เงินบำรุง 112,258,525.0075,400,286.2567.17
(B3) งบกลาง 0.000.000.00
(B4) งบเบิกแทนกัน 0.000.000.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,520,294,777.111,395,861,887.5391.82
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ