กิจกรรมหลัก สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัติโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P041 พัฒนามาตรฐานการจัดทำ Thai Herbal Pharmacopoeia (บ4ก1) 1 0 0 0 0.00
P042 การตรวจยาฆ่าแมลงในพืชผักผลไม้สด (บ4ก2) 2 0 0 0 0.00
P043 คุณภาพสมุนไพรไทย (บ4ก3) 1 0 0 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 4 0 0 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่1 โครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด การควบคุมตัวยาและสารเคมีทางห้องปฏิบัติการ 91,584,588.62 86,398,967.09
(P02) ผลผลิตที่ 2 โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและเทคโนโลยีการแพทย์ 73,305,050.00 73,050,418.93
(P03) ผลผลิตที่ 3 โครงการองค์ความรู้ งานวิจัยพัฒนา และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีความเป็นเลิศ 91,084,834.20 83,264,210.87
(P04) ผลผลิตที่ 4 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตรด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์23,570,000.00 23,545,723.20
(P05) ผลผลิตที่ 5 โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน 92,778,471.00 54,576,498.86
(P06) ผลผลิตที่ 6 รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก 511,807,931.00 510,632,528.38
(P07) ผลผลิตที่ 7 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นศูนย์กลางข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการที่มีความทันสมัยและสามารถตอบปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขได้อย่างทันเหตุการณ์ 315,793,416.45 260,304,153.52
(P08) ผลผลิตที่ 8 เป็นหน่วยงานกลางในการกำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการของประเทศและภูมิภาคเอเชีย 351,124,743.84 305,594,824.98
รวมทั้งสิ้น1,551,049,035.111,397,367,325.83