ระดับ
กิจกรรมหลัก งบประมาณที่ร้องขอ สงป. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละหน่วยงาน รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 22,138,700.00 21,149,991.67 95.53
P021 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 20,621,300.00 18,969,459.80 91.99
P022 ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 0.00 0.00 215,874,636.00 185,965,397.16 86.15
P031 พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN 0.00 0.00 22,537,860.00 21,633,701.97 95.99
P032 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน 0.00 0.00 13,273,400.00 12,207,675.22 91.97
P041 กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 0.00 0.00 111,599,529.00 94,318,525.75 84.52
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 406,045,425.00 354,244,751.57 87.24
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 22,138,700.00 21,149,991.67
(P02) ผลผลิตที่ 2 236,495,936.00 204,934,856.96
(P03) ผลผลิตที่ 3 35,811,260.00 33,841,377.19
(P04) ผลผลิตที่ 4 111,599,529.00 94,318,525.75
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 406,045,425.00354,244,751.57