ระดับ
กิจกรรมหลัก งบประมาณที่ร้องขอ สงป. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละหน่วยงาน รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 22,138,700.00 21,256,828.40 96.02
P021 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 20,621,300.00 18,972,665.97 92.01
P022 ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 0.00 0.00 215,874,636.00 193,808,452.06 89.78
P031 พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN 0.00 0.00 22,537,860.00 22,213,437.57 98.56
P032 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน 0.00 0.00 13,273,400.00 12,222,997.34 92.09
P041 กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 0.00 0.00 111,599,529.00 104,766,755.09 93.88
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 406,045,425.00 373,241,136.43 91.92
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 22,138,700.00 21,256,828.40
(P02) ผลผลิตที่ 2 236,495,936.00 212,781,118.03
(P03) ผลผลิตที่ 3 35,811,260.00 34,436,434.91
(P04) ผลผลิตที่ 4 111,599,529.00 104,766,755.09
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 406,045,425.00373,241,136.43