ระดับ
กิจกรรมหลัก งบประมาณที่ร้องขอ สงป. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละหน่วยงาน รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 21,127,100.00 17,122,506.92 81.05
P021 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 20,803,300.00 16,675,065.33 80.16
P022 ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 0.00 0.00 209,656,933.00 127,959,028.15 61.03
P031 พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN 0.00 0.00 19,820,560.00 15,961,021.94 80.53
P032 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน 0.00 0.00 12,847,400.00 11,140,366.40 86.71
P041 กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 0.00 0.00 111,435,529.00 43,265,182.23 38.83
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 395,690,822.00 232,123,170.97 58.66
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 21,127,100.00 17,122,506.92
(P02) ผลผลิตที่ 2 230,460,233.00 144,634,093.48
(P03) ผลผลิตที่ 3 32,667,960.00 27,101,388.34
(P04) ผลผลิตที่ 4 111,435,529.00 43,265,182.23
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 395,690,822.00232,123,170.97