ระดับ
กิจกรรมหลัก งบประมาณที่ร้องขอ สงป. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละหน่วยงาน รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 ศึกษา ค้นคว้า พัฒนาผลงานทางวิชาการด้านการตรวจวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการทางห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 0.00 0.00 66,544,404.60 49,752,357.26 74.77
P021 พัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลอ้างอิงทางห้องปฏิบัติการให้มีประสิทธิภาพ 0.00 0.00 44,476,714.28 34,234,796.71 76.97
P022 ยกระดับและบูรณาการฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อเป็นระบบเฝ้าระวังพยากรณ์และเตือนภัยสุขภาพของประเทศ 0.00 0.00 82,636,992.00 75,967,955.68 91.93
P031 พัฒนาความสามารถทางห้องปฏิบัติการและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับโรคข้ามพรมแดนตามแนวทาง IHR และ CBRN 0.00 0.00 18,692,230.00 11,921,492.90 63.78
P032 พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อรองรับอาเซียน 0.00 0.00 9,034,265.00 8,916,159.73 98.69
P041 กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 0.00 0.00 146,792,804.05 138,866,823.42 94.60
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 368,177,409.93 319,659,585.70 86.82
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 66,544,404.60 49,752,357.26
(P02) ผลผลิตที่ 2 127,113,706.28 110,202,752.39
(P03) ผลผลิตที่ 3 27,726,495.00 20,837,652.63
(P04) ผลผลิตที่ 4 146,792,804.05 138,866,823.42
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 368,177,409.93319,659,585.70