แหล่งงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงาน
รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) เงินงบประมาณ 1,271,066,741.24767,033,703.4660.35
(B2) เงินบำรุง 108,596,630.2154,894,396.0250.55
(B3) งบกลาง 994,500.000.000.00
(B4) งบเบิกแทนกัน 0.000.000.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,380,657,871.45821,928,099.4859.53
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ