แหล่งงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงาน
รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) เงินงบประมาณ 1,281,428,844.141,135,785,362.5188.63
(B2) เงินบำรุง 130,958,038.2494,820,586.1872.41
(B3) งบกลาง 793,550.00793,550.00100.00
(B4) งบเบิกแทนกัน 0.000.000.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,413,180,432.381,231,399,498.6987.14
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ