แหล่งงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงาน
รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) เงินงบประมาณ 1,281,437,344.141,211,470,644.8594.54
(B2) เงินบำรุง 130,941,038.2499,549,163.7376.03
(B3) งบกลาง 793,550.00793,550.00100.00
(B4) งบเบิกแทนกัน 0.000.000.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,413,171,932.381,311,813,358.5892.83
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ