กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 0 0 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่1 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน 83,183,189.60 64,331,760.77
(P02) ผลผลิตที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ 378,525,319.28 322,801,038.43
(P03) ผลผลิตที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 61,250,254.00 53,233,834.70
(P04) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน290,939,408.05 267,089,211.15
(P05) ผลผลิตที่ 4 งานวิจัย 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น813,898,170.93707,455,845.05