กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P041 กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 109 0 0 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 109 0 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่1 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน 82,687,139.60 44,783,522.93
(P02) ผลผลิตที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ 368,813,929.38 239,251,032.92
(P03) ผลผลิตที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 60,119,196.00 42,397,776.93
(P04) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน282,730,968.05 148,478,233.37
(P05) ผลผลิตที่ 4 งานวิจัย 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น794,351,233.03474,910,566.15