กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P041 กำหนดมาตรฐานและพัฒนาศักยภาพทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งในระดับประเทศและภูมิภาคเอเชีย 111 0 0 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 111 0 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่1 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน 83,183,189.60 62,963,869.77
(P02) ผลผลิตที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ 378,525,319.28 312,998,368.36
(P03) ผลผลิตที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 61,250,254.00 53,138,693.48
(P04) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน290,939,408.05 242,775,884.50
(P05) ผลผลิตที่ 4 งานวิจัย 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น813,898,170.93671,876,816.11