ระดับ
กิจกรรมหลัก งบประมาณที่ร้องขอ สงป. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ข้อมูลหน่วยงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละหน่วยงาน รวมผลเบิกจ่าย คิดเป็นร้อยละ
P011 พัฒนาห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์และสาธารณสุข 0.00 0.00 321,999,047.00 317,110,641.09 98.48
P012 สร้างเครือข่าย/พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขภาครัฐและเอกชน 0.00 0.00 21,554,160.00 8,700,759.41 40.37
P013 รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 0.00 0.00 3,650,670.00 3,448,042.47 94.45
P014 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 4,833,790.00 4,707,294.90 97.38
P021 วิจัยและพัฒนา 0.00 0.00 99,668,645.00 71,788,005.30 72.03
P022 ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 0.00 0.00 321,166,028.00 318,393,276.91 99.14
P023 บูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพ 0.00 0.00 34,601,275.00 34,643,191.46 100.12
P031 สนับสนุนการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 0.00 0.00 66,466,130.00 61,244,100.93 92.14
P041 ศึกษาวิจัย 0.00 0.00 20,161,595.00 10,923,304.49 54.18
รวมทั้งสิ้น 0.00 0.00 894,101,340.00 830,958,616.96 92.94
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่ 1 352,037,667.00 333,966,737.87
(P02) ผลผลิตที่ 2 455,435,948.00 424,824,473.67
(P03) ผลผลิตที่ 3 66,466,130.00 61,244,100.93
(P04) ผลผลิตที่ 4 20,161,595.00 10,923,304.49
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 894,101,340.00830,958,616.96