รายละเอียดหน่วยงาน รายละเอียดการจัดสรร
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายรวม POS ยืม รวมใช้ไปแล้ว เทียบการเบิกจ่ายผ่าน GFMIS PO ค้างชำระ ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ BPM ร้อยละการเบิกจ่าย ระบบ GFMIS คงเหลือ
801 สำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
802 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
803 ศูนย์ชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
804 สำนักงานเลขานุการกรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
805 สำนักเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย 510,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 510,000.00
806 สถาบันชีววัตถุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
807 กองแผนงานและวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
808 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
809 สำนักยาและวัตถุเสพติด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
810 สำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
811 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
812 สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ 900,000.00 0.00 776,904.09 776,904.09 0.00 0.00 86.32 123,095.91
813 สถาบันวิจัยสมุนไพร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
814 สำนักกำกับพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
815 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
816 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
817 ศูนย์วัสดุอ้างอิงด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
818 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
819 กลุ่มตรวจสอบภายใน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
800 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
601 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 (เชียงใหม่) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
602 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 (เชียงราย) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
603 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 (พิษณุโลก) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
604 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 (นครสวรรค์) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
605 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 (นนทบุรี) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
606 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 (สมุทรสงคราม) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
607 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 (ชลบุรี) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
608 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 7 (ขอนแก่น) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
609 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 (อุดรธานี) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
610 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (นครราชสีมา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
611 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 10 (อุบลราชธานี) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
612 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
613 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 (ภูเก็ต) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
614 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 (สงขลา) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
615 ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1 (ตรัง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น 1,410,000.00 0.00 776,904.09 0.00 776,904.09 0.00 55.10 0.00 633,095.91