แหล่งงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณผลการเบิกจ่ายงบประมาณข้อมูลรายหน่วยงาน
รวม(บาท)รวม(บาท)ร้อยละ
(B1) เงินงบประมาณ 1,265,721,596.901,144,367,450.0490.41
(B2) เงินบำรุง 65,829,722.0058,361,300.1088.65
(B3) งบกลาง 1,030,000.00430,620.1041.81
(B4) งบเบิกแทนกัน 0.000.000.00
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,332,581,318.901,203,159,370.2490.29
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ