กิจกรรมหลัก ข้อมูลหน่วยงาน สรุปจำนวนโครงการ รออนุมัติโครงการ อนุมัตฺโครงการแล้ว ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ
P021 วิจัยและพัฒนา 118 0 0 0 0.00
P022 ประเมินความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และแจ้งเตือนภัยสุขภาพ 75 0 0 0 0.00
P023 บูรณาการด้านพัฒนาสุขภาพ 10 0 0 0 0.00
รวมจำนวนโครงการทั้งสิ้น 203 0 0 0.00
แหล่งงบประมาณงบประมาณ(บาท)ผลการเบิกจ่าย(บาท)
(P01) ผลผลิตที่1 ห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมีมาตรฐาน 576,760,658.80 459,298,978.56
(P02) ผลผลิตที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและแจ้งเตือนภัยด้านสุขภาพ 545,311,109.00 502,891,279.67
(P03) ผลผลิตที่ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 98,579,630.00 93,084,610.76
(P04) โครงการพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับอาเซียน20,942,000.00 10,299,347.19
(P05) ผลผลิตที่ 4 งานวิจัย 0.00 0.00
รวมทั้งสิ้น1,241,593,397.801,065,574,216.18